Missie en visie

Tijdens hun basisschoolperiode willen wij kinderen Samen Leren Leven.
Samen Leren, Samen Leven en Samen Werken maken dat je groeit in je ontwikkeling.
Op onze dorpsschool willen we elkaar kennen en gekend worden. Je hebt elkaar en elkaars expertise nodig om verder te komen. Op de Torenberg werken we met plezier samen vanuit gelijkwaardigheid, gedeelde verantwoordelijkheid, betrokkenheid en respect. Zo’n goede samenwerking ontstaat niet vanzelf, daarom hebben deze vaardigheden onze nadrukkelijke aandacht.

De ontwikkeling van kinderen vindt altijd plaats in samenhang met de omgeving, daarom stimuleren we de samenwerking met ouders, Sjaz, kindcentrum het Juultje en zorgcentrum Molenhof. We besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden, samenwerken, ondernemen en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid. Om onze kinderen optimaal voor te bereiden op hun toekomst en maatschappelijke rol stimuleren we ook de 21e eeuwse vaardigheden.  
 
Welke punten staan in 2023-2024 centraal?

Wij willen schooljaar 2023-2024 werken aan het versterken van het leerproces van de leerlingen en de kinderen meer zicht geven in het eigen leerproces. Onze speerpunten voor komend schooljaar zijn:  

Basisvaardigheden: Het lerarenteam werkt op school in een verbetercultuur met als doel om de basisvaardigheden van onze leerlingen te versterken. We versterken onze vakkennis en didactiek en maken gebruiken van evidence informed technieken. De resultaten op de basisvaardigheden willen we hoger, zodat elke leerling een eerlijke kans krijgt tijdens zijn of haar schoolloopbaan en daarna. We werken met het Expliciete directe instructie model. 

Levensbeschouwelijk Burgerschap: Het team werkt aan een schoolcultuur die in overeenstemming is met de basiswaarden en die voor leerlingen een oefenplaats biedt. We brengen ze kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid bij.

Teamontwikkeling: Het team werkt actief samen aan een fijne werkrelatie, de onderlinge verbinding en welbevinden van zowel het team als de individuele leerkrachten. Dit is een voorwaarde om samen vorm en inhoud te kunnen geven aan het onderwijsinhoudelijk proces. Het helpt het team om in gezamenlijkheid aan de visie te kunnen werken in de waan van de dag. We hebben oog voor elkaars welbevinden en zoeken bewust de verbinding op. 

Pedagogisch Tact en Leiderschap: Het team heeft hoge verwachtingen van ieder kind en richt daardoor het onderwijs in rondom de drie basisbehoeften relatie, autonomie en competentie. Dit doen we door in gesprek met de kinderen het leerproces te monitoren en bij te stellen op basis van gestelde succescriteria op proces én product. Ook leren we kinderen hoe ze zonder uitstel, op tijd en efficiënt met een taak kunnen starten. 

Betekenisvolle leeromgeving: De Torenberg biedt alle kinderen een rijke en uitdagende leeromgeving. Kinderen kunnen op verschillende plekken en manieren leren en ontwikkelen in en buiten de school. Dit doen we door beweging en samenwerking in te plannen. We streven naar breinvriendelijk onderwijs. 

Elk kind in beeld: Het team heeft goed in beeld waar de zone van naaste ontwikkeling van kinderen ligt en sluit hier het onderwijsaanbod op aan. Zodat kinderen vanuit successen zich verder zullen ontwikkelen. Kinderen hebben, doordat zij inzicht hebben in hun eigen leer-en ontwikkelproces, vertrouwen in hun eigen ontwikkeling. Kinderen hebben zicht op de volgende stap in hun leren. De leerkrachten hebben kennis van de leerlijnen en maken de doelen zichtbaar voor de kinderen. Komend schooljaar starten we met 'Leerling in Beeld' (voorheen Cito).