Missie en visie

Tijdens hun basisschoolperiode willen wij kinderen Samen Leren Leven.
Samen Leren, Samen Leven en Samen Werken maken dat je groeit in je ontwikkeling.
Op onze dorpsschool willen we elkaar kennen en gekend worden. Je hebt elkaar en elkaars expertise nodig om verder te komen. Op de Torenberg werken we met plezier samen vanuit gelijkwaardigheid, gedeelde verantwoordelijkheid, betrokkenheid en respect. Zo’n goede samenwerking ontstaat niet vanzelf, daarom hebben deze vaardigheden onze nadrukkelijke aandacht.

De ontwikkeling van kinderen vindt altijd plaats in samenhang met de omgeving, daarom stimuleren we de samenwerking met ouders, Sjaz, kindcentrum het Juultje en zorgcentrum Molenhof. We besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden, samenwerken, ondernemen en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid. Om onze kinderen optimaal voor te bereiden op hun toekomst en maatschappelijke rol stimuleren we ook de 21e eeuwse vaardigheden.  
 
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?

Kwaliteit > Leerkrachtvaardigheden * Management Drives * collegiale consultatie * samen lessen voorbereiden
Pedagogisch klimaat > Invoeren methode KWINK * inzet spelend / bewegend / buiten leren * Pedagogisch Tact 
Passend onderwijs >  Kindgesprekken * adaptiever toetsen * aanbod pluskinderen * afstemming Juultje Zaamslag
Organisatie > Groepsdoorbrekend werken 
ICT & Techniek > Schoolwebsite vernieuwen * doorgaande lijn ict-vaardigheden (programmeren) * talentonwikkeling
Methodes, vakgebieden, faciliteiten en identiteit  > Rekenen met WIG * begrijpend lezen * inrichting school * leerlingenraad