Missie en visie

Tijdens hun basisschoolperiode willen wij kinderen Samen Leren Leven.
Samen Leren, Samen Leven en Samen Werken maken dat je groeit in je ontwikkeling.
Op onze dorpsschool willen we elkaar kennen en gekend worden. Je hebt elkaar en elkaars expertise nodig om verder te komen. Op de Torenberg werken we met plezier samen vanuit gelijkwaardigheid, gedeelde verantwoordelijkheid, betrokkenheid en respect. Zo’n goede samenwerking ontstaat niet vanzelf, daarom hebben deze vaardigheden onze nadrukkelijke aandacht.

De ontwikkeling van kinderen vindt altijd plaats in samenhang met de omgeving, daarom stimuleren we de samenwerking met ouders, Sjaz, kindcentrum het Juultje en zorgcentrum Molenhof. We besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden, samenwerken, ondernemen en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid. Om onze kinderen optimaal voor te bereiden op hun toekomst en maatschappelijke rol stimuleren we ook de 21e eeuwse vaardigheden.  
 
Welke punten staan in 2021-2022 centraal?
Leren leren het werken vanuit leerlijnen en doelen en kinderen vaardigheden aanleren om hun (werk)gedrag aan te sturen en controleren. We gaan hierbij uit van de zogenoemde executieve functies. 
Eigenaarschap leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en leerkrachten krijgen hierin een coachende rol.
Betekenisvol onderwijs Het team zorgt voor relevante, praktijkgerichte en levensechte contexten waarin de leerling constructief en reflectief kan leren. We zetten in op coöperatief leren, bewegend leren, spelenderwijs leren, ontdekkend en onderzoekend leren.
Methodes het uitzoeken van een passende methode voor Technisch lezen. 
PLG ook het team werkt dit jaar aan het ontwikkelen van een lerende houding en eigenaarschap door de inzet van praktijkgericht onderzoek.